Ceník

ŠKOLNÉ

je stanoveno dle docházky dítěte a to na půldenní, celodenní nebo alternativní. První dvě jsou stanoveny na kalendářní měsíc, třetí je určeno výší kreditu.

Školné je splatné vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází příslušnému měsíci docházky. V případě kreditu nesmí jeho částka klesnout pod 500,- Kč. Nastane-li situace, že dítě nebude mít předplacen kredit dostatečný k pokrytí nákladů na jeho pobyt ve škole v daný den, je zákonný zástupce povinen tuto částku uhradit ještě před vstupem svého dítěte do školky. V opačném případě si škola vyhrazuje právo toto dítě nepřijmout až do doby, než bude potřebná částka uhrazena.

Školné může být splatné buď hotově u personálu školky nebo bankovním převodem na účet : 107-1680880287/0100 (Při bezhotovostní platbě je třeba použít variabilní symbol 29310873.)

V kalendářním měsíci, v němž nebude dítě více než jednu polovinu z docházky přítomno, bude možno výši školného snížit o poměrnou částku podle rozsahu tohoto přerušení (dle smluvně stanovených podmínek). 

Školné nezahrnuje stravné. 

STRAVNÉ

se hradí zvlášť (nelze ho libovolně mísit s částkou za školné) dle počtu objednaných jídel.

Výše stravného za celý den je stanovena na 80,- Kč, z toho 20,- Kč připadá na dopolední svačinku, 42,- Kč na oběd a 18,- Kč na svačinku odpolední.

STRAVU JE NUTNO PŘIHLÁSIT (ODHLÁSIT) NEJPOZDĚJI DO 10:30 PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DNE, JINAK NEBUDE MOŽNO STRAVU ODEBRAT (ZRUŠIT A BUDE VÁM TEDY ÚČTOVÁNA, I KDYŽ DÍTĚ NEBUDE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PŘÍTOMNO). V případě potřeby si mohou rodiče, kteří nestihli stravu včas odhlásit, po předchozí domluvě vyzvednout OBĚD (do sebou přinesených nádob splňujících příslušné hygienické normy).

Stravné je potřeba uhradit nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce.

Platbu za stravu je možno provést shodným způsobem jako úhradu školného.

 

 

V případě finančních těžkostí může zákonný zástupce dítěte písemně požádat jednatelku školy o stanovení pozdějšího termínu úhrady či o splátkový kalendář (nutno postupovat v souladu se stanovenými pravidly). 

 

 

Pro konkrétní informace  o výši školného a stravného nás kontaktujte na mailové adrese: smolicek.eu@gmail.com .

This demo requires Flash Player.