Ceník

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek je stanoven na 2.000,- Kč/měsíc, je povinný po celou dobu docházky dítěte a je nevratný.

Příspěvek je splatný vždy do 20. dne kalendářního měsíce, který předchází příslušnému měsíci docházky.

První platba musí být uhrazena vždy nejpozději v den nástupu dítěte do miniškolky. V opačném případě si miniškolka vyhrazuje právo dítě nepřijmout až do doby, než bude potřebná částka uhrazena.

Úhradu je nutno provést bankovním převodem na účet (jako variabilní symbol je třeba použít číslo jednací, které naleznete ve smlouvě).

 

Školné nezahrnuje stravné. 

STRAVNÉ

se hradí zvlášť (nelze ho libovolně mísit s částkou za členský příspěvek) dle počtu objednaných jídel.

Stravné je potřeba uhradit nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce.

Výše stravného za celý den je stanovena na 90,- Kč, z toho 21,- Kč připadá na dopolední svačinku, 51,- Kč na oběd a 18,- Kč na svačinku odpolední.

STRAVU JE NUTNO PŘIHLÁSIT (ODHLÁSIT) NEJPOZDĚJI DO 10:30 PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DNE, JINAK NEBUDE MOŽNO STRAVU ODEBRAT (ZRUŠIT A BUDE VÁM TEDY ÚČTOVÁNA, I KDYŽ DÍTĚ NEBUDE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PŘÍTOMNO).

V případě potřeby si mohou rodiče, kteří nestihli stravu včas odhlásit, po předchozí domluvě vyzvednout OBĚD (do sebou přinesených nádob splňujících příslušné hygienické normy).

Platbu za stravu je možno provést shodným způsobem jako úhradu členského příspěvku (jako variabilní symbol je nutno použít číslo jednací a na začátek před něj přidat číslo 1).

 

 

V případě finančních těžkostí může zákonný zástupce dítěte písemně požádat jednatelku miniškolky o stanovení pozdějšího termínu úhrady či o splátkový kalendář (nutno postupovat v souladu se stanovenými pravidly). 

This demo requires Flash Player.