Směrnice o podávání léků

Směrnice o podávání léků dětem

 

Účinnost směrnice: od 1. 9. 2018

 

Osoby, kterých se směrnice týká:  provozní personál, chůvy

 

Podmínky podávaní léků dítěti v Miniškolce Smolíček, z. s.

 

Na základě stanoviska legislativního a právního MŠMT týkajícího se povinnosti pedagogických pracovníků podávat dětem v mateřské škole léky vyplývá, že podávání léků dětem v MŠ není pedagogickým pracovníkům zakázáno, ale není jejich povinností jakékoliv léky podávat / s výjimkou, kdy by dítěti hrozila vážná újma na zdraví/.

Povinností škol a školských zařízení při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech je podle § 29 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 O předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů, vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví.

Dále pak podle §9 odst. 4, písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. O péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů je každý povinen poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví.

Na základě citovaných ustanovení je v pravomoci jednatelky školky uložit zaměstnancům povinnost poskytnout nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stavu dítěte nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění. Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborné kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popř. osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče.

Zaměstnanec tak musí být proškolen v oblasti projevů onemocnění a možných komplikací, jakož i o způsobu péče o dítě a musí jednat na základě odborného vyjádření lékaře, popř. na základě předpisu potřebných léků. Nezbytný je též souhlas zákonných zástupců dítěte, neboť podání léčiv či jiné úkony ze strany školy je třeba považovat za zásahy do jeho tělesné integrity, které mohou být bez svolení zákonných zástupců protiprávní.

Je-li tedy Miniškolka Smolíček, z. s. informována o tom, že dítě trpí onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání:

-         projedná otázku onemocnění dítěte se zákonnými zástupci,

-         vyzve je k předložení odborného vyjádření lékaře,

-         zajistí jejich písemný souhlas k úkonům vyžadovaným ze strany Miniškolky Smolíček, z.s. a

-         proškolí zaměstnance v oblasti příznaků a projevů onemocnění a o náležité péči.

 

 

 

Zákonný zástupce:

  1. 1.      Za účelem pravidelného užívání léků musí zákonný zástupce Miniškolku Smolíček, z.s. o podávání léků písemně požádat a dodat podrobné informace o nezbytném postupu při jejich podávání.

 

  1. 2.      Zákonný zástupce dodá k žádosti vyjádření lékaře, který léky předepisuje. Vyjádření lékaře musí obsahovat doporučení k podávání léků v době pobytu dítěte v Miniškolce Smolíček, z.s. a přesné dávkování léků.

 

  1. 3.      Jednatelka má právo ověřit si medikaci dítěte u ošetřujícího lékaře.

 

  1. 4.      Podávání léků v Miniškolce Smolíček, z. s. může být realizováno po schválení jednatelkou.

 

  1. 5.      Léky musí zákonný zástupce do Miniškolky Smolíček, z. s. doručit osobně, léky musí být v originálním balení, s označením jména dítěte a popisem dávkování.

 

  1. 6.      Jednatelka určí způsobilou osobu, která je zaměstnancem Miniškolky Smolíček, z. s. k podávání léků a další osobu, která dítěti podá lék v době nepřítomnosti určené osoby.

 

  1. 7.      Zákonný zástupce písemně pověří způsobilou osobu určenou jednatelkou k podávání léků.

 

Vlastní podávání léků

Zaměstnanec pověřený podáváním léku, popř. další pověřená osoba podá dítěti lék dle pokynů zákonného zástupce a lékaře, zapíše podání léku do záznamu o podání léku. Zapíše čas podání a potvrdí podpisem. Krabičku s léky dá zpět na určené místo – mimo dosah dětí.

Závěr

Podávání léku dětem v Miniškolce Smolíček, z. s. je zcela mimořádná záležitost. Léky jsou podávány jen na základě doporučení lékaře a žádosti zákonných zástupců a to jen v případě, že by se jejich nepodáním dítě vystavovalo nebezpečí ohrožení života, zdraví a dalšího růstu.

 

Projevy nebo komplikace přesahující běžný průběh onemocnění a takové komplikace, které již vyžadují odbornou lékařskou pomoc, bude škola řešit přivoláním zdravotní záchranné služby, popř. poskytnutím péče odpovídající zásadám první pomoci (srov. všeobecnou povinnost každého občana poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví – ust. § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů).

Při splnění uvedených podmínek nenese škola ani její zaměstnanci právní odpovědnost za případná rizika a komplikace spojená s onemocněním dítěte.

This demo requires Flash Player.